Privacy

Vrijfijn.nl (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Anonimiteit

Je krijgt in principe hulp zonder je bekend te hoeven maken. Als je je aanmeldt voor de online hulp kun je een nickname opgeven. Geef in dat geval een e-mailadres op waarin je echte naam niet staat. We hebben je e-mailadres nodig om een account voor je aan te maken. We sturen je een mail op dit adres. In dat mailbericht vind je een link om je account te activeren.

 

Beveiligde omgeving

De online hulp van vrijfijn.nl vindt plaats binnen een beveiligde, afgeschermde omgeving waarop zowel de hulpverlener als jijzelf via een beveiligde verbinding inlogt met een eigen account. De hulpverlener kan niet inloggen met jouw accountgegevens. Hulpverleners nemen achteraf nooit contact met jou op, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk gevraagd wordt. Verder is de veiligheid van de informatie natuurlijk afhankelijk van hoe jij je eigen computer hebt beveiligd.

 

Geheimhouding

De hulpverleners van vrijfijn.nl zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Dit kan niet worden doorbroken, tenzij er sprake is van een vorm van overmacht-noodtoestand, een zogeheten “conflict van plichten”. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ernstig gevaar dat dreigt voor jezelf of voor anderen en dat alleen kan worden doorbroken door derden in te schakelen, bijvoorbeeld justitie of politie. Een andere grond om het beroepsgeheim te doorbreken is als wij hiertoe gedwongen worden op grond van een wettelijke plicht, zoals het geval is bij bepaalde (besmettelijke) infectieziekten, bij euthanasie, bij kindermishandeling of op grond van de Zorgverzekeringswet.

 

Jouw online dossier

Jouw online dossier omvat een intakeformulier, transcripts van de gesprekken, een overzicht van de oefeningen en een evaluatieformulier. Vrijfijn.nl zorgt voor adequate beveiliging en vertrouwelijkheid van de online-dossiers. Alleen jouw hulpverlener en de coördinator hebben toegang tot je dossier, dat volgens wettelijke regels 20 jaar na het afsluiten van de hulp bewaard moet blijven. Je hebt het recht je dossier in te zien, aan te vullen, of om correcties of vernietiging te vragen. Dat kun je aan de coördinator (vrijfijn@csgnn.nl) vragen, die jou vervolgens wel zal vragen aan te tonen wat jouw dossier is.

Je hebt toegang tot ‘mijn login’ door middel van het gebruik van een inlognaam (nickname) en een wachtwoord. Je inlognaam en het wachtwoord zijn verbonden met je persoonlijke gegevens. Je moet je inlognaam en wachtwoord zorgvuldig bewaren en geheim houden om verlies, diefstal of misbruik te voorkomen. Bij verlies, diefstal of misbruik moet je dit zo spoedig mogelijk melden aan de coördinator van vrijfijn.nl. Jij bent tot aan het moment van melding hiervan en verwerking van de melding zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke website van vrijfijn.nl, dat uitsluitend met de inlognaam en het wachtwoord mogelijk wordt gemaakt.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsbevordering en onderwijs, kan vrijfijn.nl gebruik maken van geanonimiseerde cliëntgegevens. Onze hulpverleners dragen er zorg voor dat herleiding van de gegevens tot natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen (artikel 458 WGBO). De onderzoeken dienen een algemeen belang en kunnen zonder cliëntgegevens niet uitgevoerd worden. Mocht je bezwaar hebben, meld dit dan, liefst bij aanvang van de hulpverlening, aan je hulpverlener. Hij/zij zal dit opnemen in je dossier. Gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij sprake is van een conflict van plichten of een wettelijke uitzonderingsgrond op het beroepsgeheim (zie onder ‘Geheimhouding’).

 

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw IP-adres, jouw woonplaats en/of jouw provincie;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw nationaliteit;
 • Jouw informatieverzoeken en klachten aan ons.

 

Bij het gebruik van vrijfijn.nl kun je verder de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken:

 • Jouw opleidingsniveau;
 • Jouw geslacht en jouw seksuele oriëntatie;
 • Of je al dan niet een relatie hebt;
 • Informatie over jouw seksuele en/of psychische gezondheid en seksueel gedrag.

 

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie;
 • Het verlenen van online hulp bij seksuele problemen.

 

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid of seksueel gedrag, alleen indien jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie
 • Derden: bewerkers, zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren

 

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

 

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar.

 

Recht op inzage, correctie en verzet                                                  

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy die beschikbaar is op: cookiebeleid

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 18-8-2020.

 

Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar vrijfijn@csgnn.nl. Wij beschikken ook over een klachtenregeling.

 

Verzamelen van gegevens

Op de website maken we gebruik van cookies om te kijken hoe bezoekers deze site gebruiken. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) die een website op je computer achterlaat. Als je niet wilt dat Vrijfijn.nl cookies gebruikt, moet je in je browser instellen. Het “help-”onderdeel van de menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe je dit kunt doen. Door cookies geheel te weigeren kan het wel zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.  

We verzamelen algemene statistische gegevens over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Hiervoor maken we gebruik van het programma Matomo. Het voordeel van Matomo ten opzichte van het veelgebruikte Google Analytics is dat Matomo door onszelf wordt ‘gehost’. Dat wil zeggen dat alleen wijzelf inzage in de gegevens hebben, hetgeen je privacy vergroot.

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?

Lees meer

Over online hulp?

Lees meer

Het traject bij vrijfijn?

Lees meer